Koulun johtamisen ja kehittämisen digitaalinen työympäristö

Yhteistyötä, osaamisen jakamista ja pedagogista kasvua

Lisätietoa rehtoreille

Tiedätkö mitä opettajasi haluaisivat kehittää? Sitouta henkilökunta aivan uudella tavalla!

Lisätietoa opettajille

Sinulla on paljon tietoa omista ja koulun kehitystarpeista. Suuntian avulla kehitystoimenpiteet eivät jää unohduksiin.

Lisätietoa hankinnoista vastaaville

Miten seuraat, että resurssit ohjataan oikeisiin paikkoihin? Saatko riittävästi tietoa tuloksista?

Jatkuvan kehittämisen malli

Suuntia-palvelu edustaa uutta jatkuvan kehityksen mallia, jossa kehittyminen on elämäntapa ja osa entistä palkitsevampaa arkea.

Suuntia on helppokäyttöinen digitaalinen työympäristö johtamisen ja kehittämisen tueksi koulun jokapäiväisessä arjessa. Se tarjoaa valmiin, selkeän rakenteen koulun jatkuvaan kehittämiseen sekä opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Palvelu tarjoaa suoraviivaiset työvälineet opetushenkilökunnan yhteistyöpotentiaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen. Samalla se tuo digitaalisuuden koulun johtamisessa ja opettajien välisessä yhteistoiminnassa täysin uudelle tasolle.

Suuntia tarjoaa konkreettisia hyötyjä kaikille käyttäjilleen; rehtoreille, opettajille ja opetustoimille.

Kehityskartta

Kehityskartta on opetussuunnitelmaan pohjautuva työväline kehityskohteiden pohtimiseen ja priorisointiin. Sen ideana on kartoittaa koulun tämän hetken tärkeimmät kehittämisen tavoitteet ja kuvata kriittinen polku niiden saavuttamiseksi.

Kehityssuunnitelma

Kehityssuunnitelma on kaikille yhteinen avoin työtila, jossa valitut kehittämisen painopisteet puretaan konkreettisiksi toimenpiteiksi ja jaettaviksi vastuiksi. Kehittämisen toteutusta on kaikkien helppo seurata ja kommentoida reaaliajassa.

Tavoite- ja kehityskeskustelut

Itserviointia tehdään koulun yhteisten tavoitteiden pohjalta sekä oman osaamisen vahvuuksien löytämisen ja kehittämisen näkökulmasta. Kehityskeskustelussa yhdessä esimiehen kanssa määritellään jokaisen omat kehittymistavoitteet.

Kehittymissuunnitelma

Itsearviointi ja kehityskeskustelu toimivat perustana opettajan ja koulunkäyntiavustajan henkilökohtaiselle kehittymissuunnitelmalle. Se sisältää oman osaamisen kehittämisen tavoitteet suhteessa koulun ja työyhteisön kehittämisen tavoitteisiin sekä koulutustarpeiden dokumentoinnin.

Tilastot

Palvelu tuottaa hyödyllistä tilastodataa koulujen kehittämisen painopisteistä ja henkilökunnan osaamisen kehittämisen tarpeista. Tilastot auttavat sekä yksittäistä koulua oman toiminnan kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetustoimelle tilastot tuovat arvokasta tietoa mm. opetussuunnitelman hyödyntämisestä kouluissa sekä täsmätietoa osaamistarpeista koulutussuunnittelun tueksi.

Dokumentaatio/seuranta

Kouluille kehittämisen dokumentoituminen järjestelmään tuo uudenlaista jatkuvuutta ja systemaattisuutta koulun kehittämistyöhön sekä henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Kun tiedot ajankohtaisista ja toteutuneista hankkeista sekä henkilökunnan historiasta dokumentoituvat järjestelmään on niihin aina helppo palata myös esim. esimiehen vaihduttua organisaatiossa.

Johtaminen ja kehittäminen

Organisaation kehittäminen on kestävyyslaji. Se vaatii ennen kaikkea johdolta ja esimiehiltä sitoutumista jatkuvaan ja systemaattiseen toimintamalliin. Suuntia on suunniteltu edesauttamaan sujuvaa kehittämisen liikkeellelähtöä ja pitämään kehittämisen pyörä jatkuvassa liikkeessä.

Rehtori - tällaista et ole ennen kokenut

Suuntia on ennen kaikkea päivittäinen työväline arjen johtamisessa ja koulun kehittämisessä. Sen käyttö on helppoa eikä käyttöönotto vaadi erillistä projektia vaan se on heti rehtorin ja opettajien käytettävissä.

Opetussuunnitelman toteuttaminen

Opetussuunnitelmaan pohjautuva sisältö yhdessä kehittämisen valmiin rakenteen kanssa edesauttavat opetussuunnitelman toteuttamista osana päivittäistä koulun arkea. Opetushenkilökunta on alusta asti mukana kehittämisen prosessissa.

Jaettu johtajuus, osallistaminen

Koulun kehityssuunnitelmassa vastuiden jakaminen opettajille sekä tiimeille ja työryhmille onnistuu vaivattomasti. Kehityssuunnitelma on kaikille avoin työtila, jossa kehittämisen kohteiden edistymistä voi seurata ja kommentoida reaaliaikaisesti. 

Henkilöstön kehittäminen

Kehityskeskusteluja varten palvelussa on opettajille ja koulunkäyntiavustajalle oma itsearviointipolku, jonka pohjalta kaikille muodostuu henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Koulun yhteiset kehittämistavoitteet ovat olennainen osa henkilöstön osaamisen kehittämisen arviointia.

Opettaja - vaikuta omaan työhösi

Opetushenkilöstö on alusta asti mukana vaikuttamassa koulun yhteisen suuntaan, mikä tuo läpinäkyvyyttä koulun kehittämiseen ja edistää yhdessä tekemistä työyhteisössä.

Vaikuttaminen koulun kehittämisen suuntaan

Suuntian perusajatuksena on, että kaikki pääsevät vaikuttamaan yhteisen näkemyksen muodostamiseen koulun kehittämisen tavoitteista sekä niiden saavuttamiseen vaadittavista toimenpiteistä.

Osallistuminen ja osaamisen jakaminen

Koulun kehityssuunnitelma toimii tehokkaana alustana yhteiselle tekemiselle ja osaamisen jakamiselle työyhteisössä. Se tuo läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta koulussa meneillään olevista kehittämisen kohteista.

Oma kehittyminen

Oman kehittymisen eteen tehdyt toimenpiteet ja määritellyt tavoitteet dokumentoituvat omaan käyttöliittymään, mikä helpottaa oman kehityspolun seurantaa.

Hankinnoista vastaava

Suuntia-verkkopalvelu on koulun kehittämisen sekä koulun opetushenkilökunnan pedagogisen kehittämisen ja johtamisen digitaalinen työympäristö. Opetussuunnitelman pohjautuva palvelu antaa työkalut ja valmiin mallin koulun jatkuvaan kehittämiseen.

Tiedolla johtaminen

Suuntia tuottaa automaattisesti tilastodataa koulujen kehittämisen painopisteistä sekä ajankohtaista tietoa mm. opetussuunnitelman hyödyntämisestä kouluissa.

Dataa resursoinnin tueksi

Tieto opetushenkilökunnan osaamisen kehittämisen tarpeista helpottaa resurssisuunnittelua. 

Vertaistiedon hyödyntäminen

Koottu informaatio koulujen kehitysprojekteista ja niistä saadut kokemukset edesauttavat osaamisen jakamista eri koulujen kesken.

Ota yhteyttä

Suuntia tiimi

Matti Hakala

Toimitusjohtaja, Partner
050 564 8135
matti.hakala@suuntia.fi

Marko Tammivuori

Teknologiajohtaja, Partner
0400 380 047
marko.tammivuori@suuntia.fi

Jani Järvinen

Tekninen asiantuntija, Partner

Toni Koskinen

Partner

Valto Moisio

Ohjelmistosuunnittelija

Aleksi Toivonen

Tietoturva-asiantuntija

Suuntia yrityksille

Suuntia-verkkotyökalu on myös yritysten strategiatyökalu. Kehityskohteiden priorisointi mahdollistaa resurssien suuntaamiseen oikeisiin projekteihin, joka yleensä tarkoittaa mittavia säästöjä ja parempia tuloksia. Suuntian avulla koko henkilöstö sitoutuu suunnitelmiin, kun kaikki pysyvät ajan tasalla siitä missä mennään.

Kokonaisuus on hallinnassa suunnittelusta ja toteutuksesta seurantaan, kun sitä voidaan tarkastella helposti yhdestä paikasta.

Opettajat ja koulunkäyntiavustajat tekevät omassa käyttöliittymässään Kehityskartan, jossa kukin voi antaa oman näkemyksensä koulun ajankohtaisista kehittämisen tarpeista.

Rehtori voi tarkastella opetushenkilökunnan vastauksia omassa tilastonäkymässä. Tilastot auttavat yhteisen näkemyksen muodostamista koulun suunnasta.

Koulun kehityssuunnitelman avulla rehtorin on helppo jakaa vastuita opettajille, tiimeille ja työryhmille. Kehityskohteet voi jakaa lyhyempiin tehtäviin, kuten eri mittaisiin kokeiluihin.

Kehityssuunnitelma on yhteinen työtila, joka on kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa reaaliaikaisesti. Se on myös selkeä työväline opetushenkilöstön yhteisissä kokouksissa.

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien tekemän itsearvioinnin tilastot auttavat rehtoria muodostamaan kokonaiskuvan henkilöstön osaamisen vahvuuksista sekä osaamisen kehittämisen tarpeista.

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien tekemät itsearvioinnit toimivat pohjana kehityskeskusteluille, joissa yhdessä määritellään tavoitteet henkilöstön ja työyhteisön osaamisen kehittämiselle.

Kehityskartan avulla kaikki pääsevät kartoittamaan tärkeitä tämän hetken kehittämisen tarpeita omassa koulussaan. Kehityskartta auttaa määrittelemään ja priorisoimaan kehittämisen tavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi.

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien vastauksista muodostuu tilastodataa, jonka avulla rehtori yhdessä johtoryhmän kanssa pystyy muodostamaan yhteisen näkemyksen koulun kehittämisen suunnasta.

Kehityssuunnitelma on kaikille avoin työtila, jossa yhteistä koulun kehittämistä on helppo toteuttaa ja hallinnoida. Vastuuhenkilöt tai -tiimit vastaavat kehityskohteiden edistymisen päivittämisestä ja muut käyttäjät voivat jakaa tietoa ja kommentteja kehityskohteeseen liittyen.

Oman itsearviointipolun tekeminen antaa hyvän perustan esimiehen kanssa käytäville kehityskeskusteluille. Itsearviointi ja kehityskeskustelu yhdessä toimivat pohjana henkilökohtaiselle kehittymissuunnitelmalle.

Koulujen kehittämisen painopisteitä voi seurata koulu- alue- ja kuntatasolla. Tilastot antavat reaaliaikaista tietoa opetustoimelle mm. siitä mihin opetussuunnitelman osa-alueisiin kouluissa juuri kyseisellä hetkellä keskitytään.

Suuntian koulu- alue- ja kuntakohtaiset tilastot antavat arvokasta tietoa opetushenkilöiden osaamisen vahvuuksista sekä osaamisen kehittämisen tarpeista. Nämä tiedot ohjaavat koulutus- ja resurssisuunnittelua tehokkaampaan suuntaan.

Kehittämisen painopisteet vaihtelevat koulujen välillä, joten niistä kertyvä dokumentaatio antaa opetustoimelle uusia mahdollisuuksia jakaa vertaistietoa ja osaamista koulujen välillä.